CBF Erkend Goed Doel

Interserve is een erkend goed doel

Erkend Goed Doel

Interserve is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl.

 

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door Toezichthouder CBF wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

 

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken:

Logo_Erkend_Goed_Doel_RGB

Bestuur

Het bestuur bestaat uit leden met verschillende kerkelijke achtergronden die een hart hebben voor zending. Met zes bestuursleden voldoet Interserve nog niet aan het minimum aantal bestuursleden zoals bepaald in de statuten van Interserve. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één keer worden herbenoemd. Indien door het reglementair aftreden van een bestuurslid de continuïteit van het bestuur in gevaar dreigt te komen, kan het bestuur bij uitzondering alsnog beslissen over te gaan tot herbenoeming.

De bestuursleden hebben de volgende hoofd- en nevenfuncties:

Henk (H.) Blom, voorzitter

Henk Blom is gepensioneerd en heeft de volgende nevenfuncties:

  • Water Development Consult - Penningmeester (augustus 2018 - heden)
  • Elevate - Lid Raad van Toezicht (september 2018 - heden)

 

Inge (I.) Verhoef-Postma, vice-voorzitter

Inge Verhoef-Postma is directeur van Stichting Arab Vision en stafmedewerker bij Stichting Community Development Services International.

 

Tirtsa (A.D.S.) Liefting, lid

Tirtsa Liefting is als predikant verbonden aan de Nieuwe Kerk, Protestantse Gemeente Groningen en werkt parttime als IFES-stafwerker onder internationale studenten in Groningen.

 

Maarten Van de Fliert, lid

Maarten van de Fliert is werkzaam als Beleidsmedewerker Mensenrechten en Godsdienstvrijheid van de Eurofractie ChristenUnie in het Europees Parlement. Daarnaast is hij voorzitter van de ChristenUnie afdeling Harderwijk.

 

Anton van Asperen, penningmeester

Anton van Asperen was in 2021 Strategisch Relatiemanager voor Open Doors Nederland en heeft als nevenfuncties:

  • Spreker
  • Oudste VEZwolle
  • Senior Trainer Leerhuis

 

Beppie Wessels, lid

Beppie Wessels is kerkelijk werker in het pastoraat voor de Christelijk Gereformeerde Bethelkerk in Veenendaal en heeft als nevenfunctie:

  • Voorzitter van het bestuur van de stichting Intercultural Church Plants (ICP) Network.

 

Riana Schreuders, lid

Riana Schreuders-Van den Bergh is gastdocent Cross Cultural Management aan Nyenrode Business University in Breukelen en

assistent-professor aan de Amsterdam University of Applied Sciences in Amsterdam.

 

Aan bestuurders en toezichthouders zijn geen bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten toegekend. Tevens zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders. Er geldt wel een reiskostenvergoeding voor vrijwilligers.

Het bestuur heeft als taak om op hoofdlijnen te besturen op vijf inhoudelijke gebieden: doelstelling (zie jaarplan), besteding (zie jaarverslag) van de middelen, fondsenwerving, omgaan met vrijwilligers en het functioneren van de organisatie. Het bestuur bepaalt het beleid op strategisch niveau en stelt de financiële kaders vast. Het beleid en de begroting worden afgestemd op de statutair vastgelegde doelstelling.

Richtlijnen en gedragscodes die Interserve hanteert:

Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen

Interserve heeft het beleid omtrent de omvang van de continuïteitsreserve in 2015 grondig herzien. Dit beleid wordt jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Tot nu toe is de conclusie dat de reserve minimaal € 125.000 moet zijn om de continuïteit te waarborgen. De reserves bestaan verder uit een solidariteitsreserve. Deze is in 2017 voor het eerst geboekt vanwege een overschot op een Partnerfonds. De solidariteitsreserve is bedoeld om individuele Partnerfondsen te ondersteunen. De besteding van het de reserve voor ondersteuning van Partners wordt jaarlijks bepaald door het bestuur.

De fondsen zijn allemaal bestemmingsfondsen waarin bestemde giften voor Partners of hun project worden geboekt. Het beleid voor Partnerfondsen is dat deze niet negatief mogen zijn. De thuisfrontcommissies van de Partners hebben een inspanningsverplichting om de fondsen te werven, omdat zij primair de verantwoordelijkheid dragen. In het kader van gezamenlijke fondsenwerving ondersteunt Interserve de thuisfrontcommissies bij deze taak.

Interserve hanteert een strikt beleggingsbeleid waarin geen ruimte is voor risicovolle beleggingen. De gelden worden alleen belegd in spaarrekeningen, deposito’s en Nederlandse Staatsobligaties. Om het risico te spreiden worden deze beleggingen gedaan bij diverse banken.

Interserve heeft bepaald dat minimaal 85% besteed moet worden aan de doelstelling. De wervingskosten en kosten beheer en administratie mogen maximaal 15% bedragen.

Beleid kosten en methoden fondsenwerving

Interserve Nederland hanteert een flexibel beleid ten aanzien van de kosten voor fondsenwerving. Het bestuur beslist jaarlijks over het te besteden budget op basis van plannen die door de fondsenwerver worden ingediend. Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven wordt gestimuleerd. Interserve gebruikt social media, telemarketing, evenementen en direct mails voor het werven van fondsen. Indien deze bestemd zijn voor uitzendingen worden eerst de gemaakte kosten afgetrokken.