CBF Erkend Goed Doel

Interserve is een erkend goed doel

Erkend Goed Doel

Interserve is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl.

Interserve CBF logo
Interserve CBF logo

Bestuur

Het bestuur bestaat uit leden met verschillende kerkelijke achtergronden die een hart hebben voor zending. Met zes bestuursleden voldoet Interserve nog niet aan het minimum aantal bestuursleden zoals bepaald in de statuten van Interserve. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één keer worden herbenoemd. Indien door het reglementair aftreden van een bestuurslid de continuïteit van het bestuur in gevaar dreigt te komen, kan het bestuur bij uitzondering alsnog beslissen over te gaan tot herbenoeming.

De bestuursleden hebben de volgende hoofd- en nevenfuncties:

 • Henk Blom, gepensioneerd
 • Inge Verhoef-Postma, directeur Stichting Arab Vision
 • Dekker is interim-manager en heeft als nevenfuncties:
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Jong Leren, Heemstede (2015-heden)
  • Penningmeester Stichting Beheer Christengemeente Soest (2015-heden)
  • Lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie De Passie, Houten (2014-heden)
 • Sonnenberg is predikant in de PKN (Alphen aan den Rijn) en coördinator van het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur vanwege de Protestants Theologische Universiteit. Daarnaast is ze lid van de Generale Raad van Advies van de PKN.
 • Tirtsa Lieftink, predikant PKN
 • Maarten van de Fliert, parlementair assistent Europees Parlement ChristenUnie
 • Aan bestuurders en toezichthouders zijn geen bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten toegekend. Tevens zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders. Er geldt wel een reiskostenvergoeding voor vrijwilligers.

Het bestuur heeft als taak om op hoofdlijnen te besturen op vijf inhoudelijke gebieden: doelstelling (zie jaarplan), besteding (zie jaarverslag) van de middelen, fondsenwerving, omgaan met vrijwilligers en het functioneren van de organisatie. Het bestuur bepaalt het beleid op strategisch niveau en stelt de financiële kaders vast. Het beleid en de begroting worden afgestemd op de statutair vastgelegde doelstelling.

Richtlijnen en gedragscodes die Interserve hanteert:

 • Statuten van Interserve
 • Bestuurs- en directiereglement
 • Integriteitsbeleid en vertrouwenspersoon
 • Child Protection Policy (een protocol dat door alle Interserve-entiteiten wordt erkend)
 • Klachtenprocedure
 • Richtlijn Jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende organisaties
 • Beleid kosten en methoden fondsenwerving
 • Interne richtlijnen en handleidingen:
  • Financieel-administratieve Regeling (voor Partners en TC’s)
  • Arbeidsvoorwaarden voor stafleden
  • Handboek voor Thuisfrontcommissies
  • Wegwijzer en Welkom thuis voor Partners

Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen

Interserve heeft het beleid omtrent de omvang van de continuïteitsreserve in 2015 grondig herzien. Dit beleid wordt jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Tot nu toe is de conclusie dat de reserve minimaal € 125.000 moet zijn om de continuïteit te waarborgen. De reserves bestaan verder uit een solidariteitsreserve. Deze is in 2017 voor het eerst geboekt vanwege een overschot op een Partnerfonds. De solidariteitsreserve is bedoeld om individuele Partnerfondsen te ondersteunen. De besteding van het de reserve voor ondersteuning van Partners wordt jaarlijks bepaald door het bestuur.

De fondsen zijn allemaal bestemmingsfondsen waarin bestemde giften voor Partners of hun project worden geboekt. Het beleid voor Partnerfondsen is dat deze niet negatief mogen zijn. De thuisfrontcommissies van de Partners hebben een inspanningsverplichting om de fondsen te werven, omdat zij primair de verantwoordelijkheid dragen. In het kader van gezamenlijke fondsenwerving ondersteunt Interserve de thuisfrontcommissies bij deze taak.

Interserve hanteert een strikt beleggingsbeleid waarin geen ruimte is voor risicovolle beleggingen. De gelden worden alleen belegd in spaarrekeningen, deposito’s en Nederlandse Staatsobligaties. Om het risico te spreiden worden deze beleggingen gedaan bij diverse banken.

Interserve heeft bepaald dat minimaal 85% besteed moet worden aan de doelstelling. De wervingskosten en kosten beheer en administratie mogen maximaal 15% bedragen.

Beleid kosten en methoden fondsenwerving

Interserve Nederland hanteert een flexibel beleid ten aanzien van de kosten voor fondsenwerving. Het bestuur beslist jaarlijks over het te besteden budget op basis van plannen die door de fondsenwerver worden ingediend. Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven wordt gestimuleerd. Interserve gebruikt social media, telemarketing, evenementen en direct mails voor het werven van fondsen. Indien deze bestemd zijn voor uitzendingen worden eerst de gemaakte kosten afgetrokken.