CBF Erkend Goed Doel

Interserve is een erkend goed doel

Erkend Goed Doel

Interserve is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder CBF controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ons ieder jaar en eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar u als donateur gerust aan kunt geven.

We zijn inmiddels met bijna 500 Erkende Goede Doelen. Samen vertegenwoordigen we ruim 80% van het geld dat de samenleving doneert aan maatschappelijke doelen. U herkent ons aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op geefgerust.nl

Interserve CBF logo
Interserve CBF logo

Bestuur

Het bestuur bestaat uit leden met verschillende kerkelijke achtergronden die een hart hebben voor zending. In 2017 is Mw. A. de With afgetreden als bestuurslid. Met zeven bestuursleden voldoet Interserve nog aan het minimum aantal bestuursleden zoals bepaald in de statuten van Interserve. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één keer worden herbenoemd. Indien door het reglementair aftreden van een bestuurslid de continuïteit van het bestuur in gevaar dreigt te komen, kan het bestuur bij uitzondering alsnog beslissen over te gaan tot herbenoeming.

De bestuursleden hebben de volgende hoofd- en nevenfuncties:

 • Zwanepol is Algemeen Directeur bij TAQA Energy
 • Ester is Reporting Process Manager bij Stichting Open Doors
 • Dekker is interim-manager en heeft als nevenfuncties:
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Jong Leren, Heemstede (2015-heden)
  • Penningmeester Stichting Beheer Christengemeente Soest (2015-heden)
  • Lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie De Passie, Houten (2014-heden)
 • Den Dikken is als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Drachten
 • Van Ginkel is Senior Multilingual Education Expert bij Multilingual Education Consultancy
 • Van Heusden is gepensioneerd en nog actief in Stichting Connecting Churches en als voorganger
 • Sonnenberg is predikant in de PKN (Alphen aan den Rijn) en coördinator van het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur vanwege de Protestants Theologische Universiteit. Daarnaast is ze lid van de Generale Raad van Advies van de PKN.
 • Aan bestuurders en toezichthouders zijn geen bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten toegekend. Tevens zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders. Er geldt wel een reiskostenvergoeding voor vrijwilligers, waarvan de bestuursleden in 2017 geen gebruik hebben gemaakt.

Het bestuur heeft als taak om op hoofdlijnen te besturen op vijf inhoudelijke gebieden: doelstelling (zie jaarplan), besteding (zie jaarverslag) van de middelen, fondsenwerving, omgaan met vrijwilligers en het functioneren van de organisatie. Het bestuur bepaalt het beleid op strategisch niveau en stelt de financiële kaders vast. Het beleid en de begroting worden afgestemd op de statutair vastgelegde doelstelling.

Richtlijnen en gedragscodes die Interserve hanteert:

 • Child Protection Policy (een protocol dat door alle Interserve-entiteiten wordt erkend)
 • Klachtenprocedure
 • Richtlijn Jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende organisaties
 • Beleid kosten en methoden fondsenwerving
 • Interne richtlijnen en handleidingen:
  • Financieel-administratieve Regeling (voor Partners en TC’s)
  • Arbeidsvoorwaarden voor stafleden
  • Handboek voor Thuisfrontcommissies
  • Wegwijzer en Welkom thuis voor Partners

Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen

Interserve heeft het beleid omtrent de omvang van de continuïteitsreserve in 2015 grondig herzien. Dit beleid wordt jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Ook in 2017 is geconcludeerd dat de reserve minimaal € 125.000 moet zijn om de continuïteit te waarborgen. De reserves bestaan verder uit een solidariteitsreserve. Deze is in 2017 voor het eerst geboekt vanwege een overschot op een Partnerfonds. De solidariteitsreserve is bedoeld om individuele Partnerfondsen te ondersteunen. De criteria voor ondersteuning worden in 2018 bepaald door het bestuur.

De fondsen zijn allemaal bestemmingsfondsen waarin bestemde giften voor Partners of hun project worden geboekt. Het beleid voor Partnerfondsen is dat deze niet negatief mogen zijn. De thuisfrontcommissies van de Partners hebben een inspanningsverplichting om de fondsen te werven, omdat zij primair de verantwoordelijkheid dragen. In het kader van gezamenlijke fondsenwerving ondersteunt Interserve de thuisfrontcommissies bij deze taak.

Interserve hanteert een strikt beleggingsbeleid waarin geen ruimte is voor risicovolle beleggingen. De gelden worden alleen belegd in spaarrekeningen, deposito’s en Nederlandse Staatsobligaties. Om het risico te spreiden worden deze beleggingen gedaan bij diverse banken.

Beleid kosten en methoden fondsenwerving

Interserve Nederland hanteert een flexibel beleid ten aanzien van de kosten voor fondsenwerving. Het bestuur beslist jaarlijks over het te besteden budget op basis van plannen die door de fondsenwerver worden ingediend. Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven wordt gestimuleerd. Interserve gebruikt social media, telemarketing, evenementen en direct mails voor het werven van fondsen. Indien deze bestemd zijn voor uitzendingen worden eerst de gemaakte kosten afgetrokken.